KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Mesa kimya KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Mesa Kimya tarafından işlenebilecektir.

Mesa Kimya olarak , Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunulan hizmetleri sağlamak, geliştirmek, hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirketimiz içi operasyonel faaliyetlerin sürdürülmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimini süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Talep şikayetlerin takibi,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi.

2) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Mesa Kimya, potansiyel müşterilerinden, müşterilerinden, tedarikçilerinden, diğer üçüncü taraflardan, bu grupların kendilerinden ya da yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri, web sitesi, e-posta, operasyonel faaliyetler (eğitim ve danışmanlık faaliyetleri), anket, ticari işlemler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla görsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirlenen işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Bu şartlar:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması/Aktarılması

Kişisel verileriniz, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir/aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım/aktarım amaçları 1. Maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Mesa Kimya, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Mesa Kimya, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Mesa Kimya’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mesa Kimya, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

5) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e ve f maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Mesa Kimya’ne yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz S12.F.01 Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu doldurarak ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

6) İletişim Bilgileri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren S12.F.01 Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu,

Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

Mesa Kimya Minareliçavuş Mh. 104.(290)Sk. No:10/1 Nilüfer / Bursa / TURKEY adreslerine gönderebilir,

Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak [email protected] adresine iletebilir,

Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır