Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (Ziyaretçiler İçin )

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (Ziyaretçiler İçin)

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenebilecektir.

Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

https://www.mesakimya.com/ internet sitesi ziyaretçilerine ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri; bu kişilerin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine ilişkin iletişim bilgileri; misafir internet ağı kullanılarak IP adresi ve çerez (cookies) bilgilerinden ibaret işlem güvenliği bilgileri ile internet ve sosyal medya aracılığı ile toplanan şikayet bilgileri ve internet sitesinde yer alan iletişim formunda yer alan itibar yönetim bilgisi niteliğindeki veriler Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

Bununla birlikte, Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. fiziksel mekan ziyaretçilerine ait isim-soy isimden ibaret kimlik bilgileri ile görsel kayıtları (CCTV kayıtları) Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

1.Kişisel verilerin işlenme amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi
 • Firmamızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Acil durum yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Fiziksel mekan güvenliği ve denetiminin yerine getirilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve sürdürülmesi>li>
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi
 • 4
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi
 • İletişim faaliyetleri
 • 2.Kişisel verilerin toplanma yöntemi

  Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., doğrudan üçüncü tarafların kendisinden, yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri, web sitesi, e-posta, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde toplamaktadır.

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu
 • Kişisel verilerinizin paylaşımı

  Kişisel verileriniz, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları 1. Maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

  Kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemler

  Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

  Kişisel verilerinize ilişkin kanundan doğan haklarınız

  Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme>/li>
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Mesa Dezenfektan Kimya Endüstriyel ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu (S12.F.11) doldurarak ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  İletişim Bilgileri

  Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu (S13.F.11),

 • Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edilebilir.
 • Noter kanalıyla Minareliçavuş mah. 103(209) sok. No:9 İçkapı No.1 Nilüfer/Bursa adreslerine gönderebilir
 • Kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak [email protected] kep adreslerine iletebilir.
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden [email protected] adresine iletebilirsiniz.
Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır