KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA

Kişisel veri saklama ve imha

1. Amaç

Bu prosedürün amacı KVKK kapsamında kişisel verilerin korunması saklanması ve imha yöntemlerini açıklamaktır.

2.Kapsam

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gerektirdiği kişisel verilerin korunması ve imhası işlemlerini kapsar. Firmamız bünyesinde yer alan tüm birimlerinde uygulanır.

3. Sorumluluk

Bu prosedürün uygulanmasından üst yönetim doğrudan;diğer tüm personel dolaylı olarak sotumludur.

4. Uygulama esasları

4.1 GİRİŞ

Bu KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü Firmamız firması olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Firmamız tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarik/hizmet sağlayıcılarımızın, çalışan adaylarımızın, eski çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Firmamız nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

4.2 TANIMLAR

    • Doğrudan tanımlayıcılar : Tek başlarına ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları
    • Dolaylı tanımlayıcılar: Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları
    • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
    • İmha: Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini
    • Kanun: 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu
    • Yönetmelik: 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı resmi gazetede yayımlanan kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmeliğini
    • Kurul: BGYS ve kişisel veriler koruma kurulunu
    • Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin buulnduğu her türlü ortamı
    • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası: Firmamız elinde bulunan kişisel verilen yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı
    • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini
    • ifade eder.

     4.3 ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

     4.3.1 Kişisel Verilerin Saklandığı Ortamlar Firmamız nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygu bir kayıt ortamında tutulur.

     Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Firmamız her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürüne uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

    • a)Matbu ortamlar: Verilen kağıt üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır
    • b)Yerel dijital ortamlar: Firmamız bünyesinde yer alan sunucular sabit yada taşınabilir diskler optik diskler gibi sair dijital ortamlardır
    • c)Bulut ortamlar: Firmamızın kullanımında olan kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.(hosting hizmeti)
    • 4.3.2 Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

     Firmamız, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

     İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

     4.3.2.1 Teknik tedbirler

     Firmamız, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

    • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır
    • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanmaktadır.
    • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
    • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zaafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut yada muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
    • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
    • Firmamız bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.
    • Çalışanlar için erişim yetki matrisi oluşturulmaktadır.
    • Kişisel verilerin muhafaza ve aktarımında kapalı sistem ağ ve şifreleme yöntemi kullanılmaktadır.
    • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
    • Gerektiğinde veri maskeleme yöntemi kullanılmaktadır.
    • 4.3.2.2 İdari tedbirler

     Firmamız, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

    • Kişisel verilere erişimi olan tüm Firmamız çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
    • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
    • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.
    • 4.3.2.3 Şirket içi planlı ve rastgele denetimler

     Firmamız, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler P.03 İç Denetim Prosedürüne göre yapmaktadır.

     Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

     Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Firmamız sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, Firmamız bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

     KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

     4.4.1 Saklama ve imha nedenleri

     4.4.1.1 Saklama nedenleri

     Firmamız bünyesinde tutulan kişisel veriler kanun ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi prosedüründe belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

     4.4.1.2 İmha nedenleri

     Firmamız bünyesinde bulunan kişisel veriler, ilgili kişinin talebi halinde yapılan değerlendirmeye göre ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen yada şirketimizin kayıtların saklama süreleri şartları uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

     Kanunun 5. ve 6. maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

    • 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
    • 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
    • 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
    • 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
    • 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
    • 6. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
    • 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
    • 4.4.1.3 İmha yöntemleri

     Firmamız, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedüründe belirtilen süreler içinde resen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

     Firmamız tarafından en çok kullanılan silme yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

     4.4.1.4 Silme yöntemleri

     Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

     Firmamız, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

     Matbu ortamda tutulan Kişisel veriler için silme yöntemleri

    • Karartma: Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde daksil ve mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

Bulut ve yerel dijital ortamda tutulan kişisel veriler için silme yöntemleri

    • Yazılımdan güvenli olarak silme: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
    • Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

4.4.1.5 Yok etme yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Firmamız, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Matbu ortamda tutulan kişisel veriler için yok etme yöntemleri

    • Fiziksel yok etme: Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile ya da yakılarak tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

    • Fiziksel yok etme: Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya pres haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
    • Üzerine yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler için yok etme yöntemleri

      • Yazılımdan güvenli olarak silme: Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

4.4.1.6 Anonimleştirme yöntemleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Firmamız, gerektiğinde aşağıdaki anonimleştirme yöntemlerini kullanır.

      • Değişkenleri çıkarma: ilgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgiyi kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir yada birkaçının çıkarılmasıdır. Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir
      • Kayıtları çıkartma: Bu yöntemde veri kümesinde yer alan tekillik ihtiva eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilir ve veri kümesine dair varsayımlar üretebilme ihtimali düşürülür. Genellikle çıkartılan kayıtlar diğer kayıtlarla ortak bir değer taşımayan ve veri kümesine dair fikri olan kişilerin kolayca tahmin yürütebileceği kayıtlardır.
      • Bölgesel gizleme: Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
      • Genelleştirme: Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
      • Alt ve üst sınır kodlama: Belli bir değişken için kategori tanımlayarak bu kategorinin yarattığı gruplama içinde kalan değerleri birleştirerek elde edilir.
      • Global kodlama: Alt ve üst sınır kodlamanın uygulanması mümkün olmayan sayısal değerler içermeyen ya da numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılır.
      • Mikro birleştirilme: Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
      • Veri değiş tokuşu: Kişisel veri içerisindeki doğrudan yada dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak yada bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.
      • Gürültü ekleme: Bu yöntem ile, seçilen bir değişkende belirlenen ölçüde bozulmalar sağlamak için ekleme ve çıkartmalar yapılır. Bu yöntem çoğunlukla sayısal değer içeren veri kümelerinde uygulanır. Bozulma her değerde eşit ölçüde uygulanır.

Firmamız kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir yada birkaçını kullanır.

4.4.2 Saklama ve imha süreleri

4.4.2.1 Saklama süreleri

Saklama süreleri KVKK kapsamında hazırlanmış veri işleme envanterinde yer alan süreler doğrultusunda uygulanır.

4.4.2.2 İmha süreleri

Firmamız, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedürü uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi kanunun 13. maddesine istinaden firmamıza başvurarak kendisine ait kişilerin verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

    • 1.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Firmamız talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  Firmamızın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Firmamız, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
    • 2.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Firmamız tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

4.4.3 Periyodik imha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; Firmamız işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedüründe belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

4.4.4 İmha işleminin hukuka uygunluğunun denetimi

Firmamız gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde resen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürüne uygun olarak yapar.

Firmamız imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

4.4.4.1 Teknik tedbirler

    • Firmamız işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
    • Firmamız imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar
    • Firmamız imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
    • Firmamız imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdan eder yada gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

4.4.4.2 İdari tedbirler

    • Firmamız, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
    • Firmamız, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
    • Firmamız, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
    • Firmamız, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedüründe belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
    • Firmamız, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları hukuki yükümlülükler doğrultusunda saklar.

4.5 KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ

Firmamız bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurar. Kişisel Veri Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürüne uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir. Komite çalışma yöntemi Kişisel Veri Komitesi Çalışma Talimatında belirtilmiştir.

Kişisel veri komitesinde görevli firmamız çalışanlarının ünvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

    • Kişisel veri komitesi yöneticisi: Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.
    • KVK uzmanı (Teknik ve idari): İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.
    • Komite üyeleri: Kendi bölümlerinde KVKK uygulamalarını takip etmekten ve toplantıya gündem olarak getirmekten sorumludur.

4.6 GÜNCELLEME VE UYUM

Firmamız kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle kurum kararları uyarınca yada sektördeki yada bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikasında yada işbu kişisel veri saklama ve imha prosedüründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu kişisel veri saklama ve imha prosedüründe yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır